CherryGO bevezető kampány Promóciós játékszabályzat

 1. Kérjük, olvassa el figyelmesen a CherryGO bevezető kampány promóciós nyereményjáték (a továbbiakban: CherryGO Nyereményjáték vagy Játék) alábbi részvételi feltételeit és játékszabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat vagy Nyereményjáték Szabályzat). A CherryGO nyereményjátékban való részvétel, a CherryGO Nyereményjáték Szabályzatának automatikus elfogadását jelenti. Jelen Szabályzat tekintendő teljes körű tájékoztatásnak. Az egyéb helyeken elhelyezett információk a Szabályzattól eltérő értelmezéséért a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.
 2. A CherryGO Nyereményjáték kizárólag személyes használatra készült, üzleti és kereskedelmi célú felhasználása szigorúan tilos.
 3. A CherryGO alkalmazás üzemeltetője és ezáltal a CherryGO Nyereményjáték szervezője a CherryHUB BSC Kft. (a továbbiakban: Szervező, székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74., adószám: 26242332-2-41, cégjegyzékszáma: 01-09-309745).
 4. A CherryGO Nyereményjáték ideje és helye

  A Játék meghirdetése a Szervező oldalán és a CherryGO alkalmazásban egyidejűleg történik: http://www.cherrygo.com (a továbbiakban: webhely). A Játék ideje 2019. augusztus 15. 08:00 órától 2019. szeptember 30. 23:59 percig, Magyarország területén kerül lebonyolításra (a továbbiakban: játék ideje és játék helye).
 5. A CherryGO Nyereményjáték menete és feltételei

  A CherryGO Nyereményjátékban való részvétel a következő folyamat szerint zajlik:

  A CherryGO alkalmazás felhasználóinak (a továbbiakban: Felhasználók) a CherryGO Nyereményjátékban való részvétel érdekében a következő folyamat szerint szükséges regisztrálniuk:

  Az iOS App Store-ban és Google Play Store-ban egyaránt elérhető CherryGO alkalmazás letöltése, és abban felhasználóként történő regisztráció egyaránt előfeltétele a CherryGO Nyereményjátékban való részvételnek.

  A Felhasználó:
  • a CherryGO alkalmazást használva úgynevezett „cserkókat” gyűjt az alkalmazásban meghatározottak szerint,
  • a cserkókat úgynevezett „goodie”-kra válthatja be a CherryGO alkalmazáson belül,
  • a CherryGO alkalmazás goodie-k menüpontjában a Felhasználó megtekintheti az egyes goodie-k részletes leírását, így a nyeremény goodie leírását is (illetve az ott megtalálható linken elérhető Nyereményjáték Szabályzatot),
  • a beváltással egyidejűleg tudomásul veszi a Nyereményjáték Szabályzatban foglaltakat.
  A CherryGO Nyereményjáték résztvevő Felhasználók a továbbiakban: a „Játékos(ok)”.
  Minden egyes nyereményjáték goodie a beváltáskor egyedi azonosítószámot kap, mely részt vesz a sorsolásban, és egyértelműen Játékoshoz kapcsolódik a beváltás pillanatában.
  A beváltást követően a Játékosok értesítést kapnak a sorsolás várható időpontjáról a CherryGO alkalmazáson belül, illetve a regisztráció során megadott e-mailcímre.
  Ha egy Játékos elegendő számú cserkóval rendelkezik, akkor azokat egy Játékon belül több nyereményjáték goodie-ra is beválthatja, ezáltal is növelve a nyerési esélyeit a sorsolásban.

  A Szervezőnek jogában áll bármikor megítélni, hogy az egyes résztvevők megfelelnek‐e a fenti részvételi feltételeknek.

  A Szervezőnek jogában áll az általa nem valósnak vélt adatokat megadó résztvevőket előzetes jelzés és figyelmeztetés nélkül automatikusan kizárni a Játékból. A valótlan adatszolgáltatás miatti kizárás nem visszavonható és nem vitatható.

  A Játékosok a jelen Szabályzat elfogadásával automatikusan elfogadják a Szervezőnek az erre vonatkozó belső utasításainak rendelkezéseit. A Játékosok a részvétellel automatikusan lemondanak a Játékok lebonyolításával és a nyereménnyel kapcsolatosan a Szervező vagy valamely más harmadik személlyel szembeni bármely jogorvoslati út igénybevételének lehetőségéről.

  A Játékban a 18. életévüket be nem töltött személyeket nem vehetnek részt.
 6. A Játék időtartama és a nyeremények

  A Játék két fázisban zajlik:
  Első fázis:
  • 2019. augusztus 15. 08:00 órától – 2019. augusztus 31. 23:59 percig tart.
  • Sorsolás időpontja: 2019. szeptember 3. 10:00 óra,
  • Nyeremény: A nyeremény 1 db Okostelefon (Apple iPhone X 64GB 3GB RAM).

  Második fázis:
  • 2019. szeptember 1. 00:01 órától – 2019. szeptember 30. 23:59 percig tart.
  • Sorsolás időpontja: 2019. október 3. 10:00 óra,
  • Nyeremény: A nyeremény 1 db Okostelefon(Apple iPhone X 64GB 3GB RAM).
  A nyeremény készpénzre át nem váltható. A nyereményekhez tartozó adó és járulék fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik.
 7. Játékosok és a nyertes Játékosok értesítése

  A CherryGO Nyereményjátékban részt vevő egyedi nyeremény goodie azonosítószámokból (5. pont) a Szervező a Játék időtartama alatt egy zárt adatállományt képez, amelyből a Szervező sorsolással, 3 tagú sorsolási bizottság közreműködésével, véletlenszerűséggel sorsolja ki, minden fázis végén azt az 1, azaz egy nyertes egyedi azonosítószámot, valamint 1, azaz egy pótnyertes egyedi azonosítószámot, mind az első fázisban, mind a második fázisban, a jelen Szabályzatban meghatározott nyereményre. A sorsolásokra a Szervező székhelyén (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70–74.) kerül sor. Az első sorsolás időpontja 2019. szeptember 3. napja. a második sorsolás időpontja 2019. október 3. napja

  Az egyedi azonosítószámok az 5. pont alapján egyértelműen Játékoshoz kapcsolódnak a beváltás pillanatától,
  • nyertes egyedi azonosítószámmal kapcsolt Játékos a továbbiakban: Nyertes,
  • pótnyertes egyedi azonosítószámhoz kapcsolt Játékos a továbbiakban Pótnyertes.


  A Szervező a Nyertest a CherryGO alkalmazáson belül üzenetben és a regisztráció alkalmával megadott e-mailcímre küldött e-mailben értesíti a nyeremény átvételének részleteiről.

  Ha a Nyertes
  • bármely okból nem elérhető, illetve a megkeresésre nem reagál az értesítést követő 10 munkanapig,
  • vagy bármely okból nem felel meg jelen részvételi feltételekben foglaltaknak,
  • vagy az értesítés ellenére bármely okból nem veszi át a nyereményét,
  nyereményre való jogosultsága automatikusan megszűnik, és kártérítési igénnyel nem élhet. Ez esetben a Pótnyertes válik jogosulttá a nyereményre.

  Amennyiben a Szervező megállapítása alapján a kisorsolt Nyertesnek, illetve Pótnyertesnek a nyeremény a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseknek megfelelően nem adható át, vagy annak átvételére a kisorsolt Nyertes, illetve Pótnyertes a számukra a Szervező által megadott határnapig (legkésőbb a Nyertes értesítésének napját követő 10 munkanapig, Pótnyertes esetén az értesítését követő 10 munkanapig) nem jelentkeznek, úgy ezen kisorsolt Nyertes, illetve Pótnyertes a nyeremény átvételére való jogosultságát véglegesen elvesztik. Amennyiben a kisorsolt Nyertesnek, illetve Pótnyertesnek nem kerül átadásra a nyeremény, úgy a nyereményt a Szervező a nyertes értesítése napját követő harmincadik napon véglegesen visszavonja, és így az, a továbbiakban már a jelen Játék hatálya alatt más harmadik személynek nyereményként át nem adható.

  Fontos, hogy a Felhasználó a regisztráció során a valóságnak megfelelő adatokat adjon meg, mivel az esetleges nyeremény kizárólag teljesen, hibátlanul és valós adatokkal kitöltött regisztráció esetén vehető át. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékban tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.
 8. A nyeremény átadása

  A Szervező a sorsolást követően e-mail címén és a CherryGO alkalmazásban értesíti a Nyertest.

  A Szervező a nyereményt a jelen Szabályzatban meghatározott feltételek esetén személyesen átadja a Nyertesnek, a nyeremény átvételére személyesen a 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74. alatt van lehetőség. A nyeremény átvételéről a Szervező előzetesen egyeztet a Nyertessel. A nyeremény át nem vétele a jogosultakat kártérítésre nem jogosítja fel.

  A Szervező kizárja a felelősségét a nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely annak a következménye, hogy a Nyertes a nyeremény odaítélését követően a nyeremény átadása céljából egyeztetett e-mailcímen, vagy a CherryGO alkalmazáson belül bármely okból nem elérhető. Utóbbi esetben a Pótnyertes a kiválasztás sorrendjében válik jogosulttá a nyeremény átvételére. A Szervező a nyereményt a jelen Szabályzatban meghatározott feltételek esetén átadja a Pótnyertesnek. A nyeremény át nem vétele a jogosultakat kártérítésre nem jogosítja fel. A Szervező a Pótnyertest az e-mail címén és a CherryGO alkalmazásban értesíti.

  A felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget és a jogi út igénybevételének a lehetőségét kizárja.

  A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.
 9. Egyéb tudnivalók:

  A Játékban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói, megbízottjai (vagy bármely más, egyéb jogviszony keretében közreműködők, értve itt például a munkaerő-kölcsönzést is), a Szervező bármely a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kapcsolt vállalkozásával munkajogviszonyban álló személy, illetve mindazok, akik részt vesznek a Játék fejlesztésében és üzemeltetésében, illetve ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozói. A Szervező kizárja az adatállományba való felvételből azokat a személyeket, akik írásban (a hello@cherrygo.com e-mailcímre) a Szervezőnek megküldve előzetesen olyan nyilatkozatot tettek miszerint nem fogadják el a jelen Szabályzat rendelkezéseit.

  A Szervező visszavonhatja vagy megszüntetheti a CherryGO Nyereményjátékot részben, vagy egészben bármilyen technikai, kereskedelmi vagy működési okból kifolyólag. Abban az esetben, ha a CherryGO Nyereményjáték megszüntetésre kerül a Szervező által a Szervező törekszik arra, hogy a megszüntetés tényét előzetesen nyilvánosságra hozza. Ugyanakkor a visszavonás, felfüggesztés vagy változtatás okától függően előfordulhat, hogy az előzetes értesítés nem lehetséges. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát a CherryGO Nyereményjátékot kiegészítse vagy módosítsa.

  A Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a részvétel során felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért. Az esetleges elírásokért a Szervező felelősséget nem vállal.

  Szervezők együttesen kijelentik, hogy a Facebook közösségi oldal a Nyereményjátékot semmilyen formában nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, és a Nyereményjáték nem kapcsolódik a Facebookhoz, amelynek következtében a Facebook teljes mértékben mentesül minden résztvevő (Játékos) részéről.

  A Játékos azáltal, hogy részt vesz a CherryGO Nyereményjátékban automatikusan elfogadja az ezen Szabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat. A feltételek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy az CherryGO alkalmazás tartalma, teljesítménye‐, üzenet és adatátviteli‐, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvényei, s ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan rajtunk kívül álló tényezők, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, a mobileszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A CherryGO Nyereményjátékban és a részvételi feltételekben a változtatás jogát a Szervező fenntartja.

  A fenti feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak. A CherryGO Nyereményjátékban résztvevő személyek – ezzel ellentétes írásbeli nyilatkozatnak a Szervezőhöz való megküldése hiányában – automatikusan elfogadják a jelen Szabályzatnak, valamint a Szervezőnek az arra vonatkozó belső utasításainak rendelkezéseit. A CherryGO nyereményjátékban résztvevő személyek a részvétellel automatikusan lemondanak a CherryGO nyereményjáték lebonyolításával, a nyereménnyel kapcsolatosan a Szervező vagy valamely más harmadik személlyel szembeni bármely jogorvoslati út igénybevételének lehetőségéről.

  A Játékkal és a nyereménnyel kapcsolatosan további információk – a Játék időtartama alatt – a Szervezőtől az alábbi elérhetőségen keresztül kérhetők: hello@cherrygo.com.

  A jelen Szabályzat az adott nyereményjátékra vonatkozóan a https://www.cherrygo.com weboldalon megtalálható.
 10. Személyes adatok kezelése és védelme:

  A Szervező kifejezetten kizárja felelősségét az adott résztvevő téves adatszolgáltatásából eredő károkért.

  A CherryGO nyereményjátékában a Szervező a Játékos ügyfélazonosító számát és soroslásban résztvevő egyedi azonosítószámát a sorsolásban való részvétel, a Játékos ügyfélazonosító számát és e-mail címét pedig a Játékossal való kapcsolattartás (értesítés nyeremény goodie beváltásáról és a sorsolásról, sorsolás nyertesének értesítése, nyeremény átvételével kapcsolatos kommunikáció) céljából kezeli. A jelzett adatkezelések jogalapja minden esetben a Játékos és a Szervező között létrejött, a CherryGO Nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatos szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

  A Szervező a személyes adatokat a fent megjelölt célok érdekében a CherryGO Nyereményjáték lezárultáig kezeli, kivéve ha a Játékos azt megelőzően kérte a személyes adatok törlését.

  A Játékos a személyes adatok kezelésével kapcsolatban a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, valamint az adathordozhatósághoz való jogot gyakorolhatja. E jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelmet postai úton (1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.), illetve e-mailen (hello@cherrygo.com) nyújtható be a Szervezőhöz.

  A Szervező által kezelt adatokhoz a CherryGO fejlesztőjeként a goSmart Mobility GmbH, valamint a CherryGO üzemeltetőjeként a Dolphin Technologies GmbH e feladataik ellátása során hozzáférhet.

  A személyes adatok kezelésével kapcsolatban további információkat a CherryGO alkalmazás Adatkezelési tájékoztatójában talál, amely elérhető az alkalmazásban, valamint a következő URL-en: www.cherrygo.com/adatvedelem.
  Jó játékot kívánunk!